top of page

Teljes adatkezelési tájékoztató vásárlók és kapcsolattartók részére

Ez a teljes adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") Troll Tamás egyéni vállalkozó (Cím: 2112 Veresegyház, Vadvirág utca 9.., Adószám: 64703402-2-28 ; E-mail: greenwoodhungary@gmail.com, Telefon: +36 30 743 0224, továbbiakban "ADATKEZELŐ" vagy "Mi") természetes személy vásárlóira, továbbá a vásárlók természetes személy kapcsolattartóira terjed ki (együttesen, "kapcsolattartók” vagy "Önök" a továbbiakban). A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak hívjuk. Az ADATKEZELŐ az Ön személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?
Önnel kapcsolatosan kizárólag olyan információkat kezelünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
• kapcsolatot tartsunk Önnel, illetve az Ön munkáltatójával, megbízójával mint vásárlónkkal vagy üzleti partnerünkkel és az Ön kérdéseit megválaszoljuk;
• ajánlatokat megválaszoljuk és szerződéseket megkössünk és teljesítésünk;
• jogszabályi számviteli és adózási kötelezettségeket teljesítésünk.
• reklámüzenetek küldése az Ön hozzájárulása alapján.

Jellemzően a teljesített szolgáltatásokra, az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel kapcsolatban és olyan célból, amelyek az Önnel, Ön munkáltatójával fennálló vásárlói vagy üzleti kapcsolatunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a rendszeres kapcsolattartás termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan, ideértve a tájékoztatást is.

Milyen személyes adatot kezel az ADATKEZELŐ?
Személyes adatok közvetlenül az érintett vásárlótól, vásárlói kapcsolattartóktól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatóak:
• Személyazonosító adatok, így a név;
• Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám;
• Tevékenységre vonatkozó adatok, titulus és pozíció
• Szerződési adatok, így a szerződés tárgya és a gazdasági esemény leírása
• Banki adatok, így bankszámlaszám, adószám, fizetési adatok
• Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, üzleti levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti dokumentumok.

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?
Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:
• Szerződés: Ha Ön magánszemély ügyfelünk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így az Ön kérésére szerződés becsatornázásához vagy annak teljesítéséhez szükséges adatkezelés). A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása hiányában lehetséges, hogy az nem leszünk képesek Önökkel szerződés létrehozására vagy a vonatkozó szerződés teljesítésére.
• Jogos érdek: az adatkezelés az ADATKEZELŐ azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és az ADATKEZELŐ közötti folyamatos kapcsolattartást az Önök (az Ön munkáltatója, megbízója) és az ADATKEZELŐ között fennálló üzleti kapcsolat előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján).
• Hozzájárulás: Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján, így különösen reklámcélú közvetlen megkeresések esetében
• Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján)

A személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy (i) az Ön által megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik (ii) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; (iii) és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.

Az ADATKEZELŐ jogos érdeke a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
• Ajánlatadás, szerződés megkötése, teljesítése és a kapcsolattartás Önnel:
ADATKEZELŐ-nek, mint szerződő félnek jogos érdeke fűződik a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséhez, illetve jogosultságai érvényesítéséhez. Ennek keretében az ajánlatadással és szerződéssel, illetve az általános üzleti kapcsolattartás keretében szükséges a vásárló és annak adatkezelővel kapcsolatot tartó munkavállalói, megbízottjai, vezető tisztségviselői személyes adatai kezelése.

Ha részletesebb információt kér az ADATKEZELŐ jogos érdekeiről és az érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a greenwoodhungary@gmail.com e-mail cím útján.

Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?
Az ADATKEZELŐ-n belül az Ön személyes adataihoz kizárólag az erre felhatalmazott személyek hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján.

Az ADATKEZELŐ-n kívül a vásárlók és kapcsolattartóik személyes adatait harmadik személyek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:
• Egyes harmadik személyek részére: A bankok részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat; emellett független külső tanácsadók (pl. ügyvédek) részére is továbbíthatjuk az Önre vonatkozó információkat, így a vásárlói szerződés, különösen a kifizetések adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel való kommunikációhoz, és a hivatalos megkeresésekre és a jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő megfelelés céljából.
• Külső szolgáltatók: Adatfedolgozóként a következő szolgáltatók és a következő tevékenységek keretében férnek hozzá az általunk kezelt személyes adatokhoz:
IT szolgáltató szerver és tárhelyszolgáltatásra - levelezési rendszerre, honlapüzemeltetésre: Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel, annak egyes leányvállalatai, illetve harmadik feles megbízottjai.
Számlázási rendszer – adatfeldolgozó: Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft., címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
https://www.szamlazz.hu

Meddig őrizzük meg a személyes adatokat ?
A személyes adatokat az ADATKEZELŐ, illetve az ADATKEZELŐ nevében IT hoszting szolgáltató és a könyvelőnk tárolja, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelően anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. Ha Önnel szerződéses kapcsolat áll fenn vagy ajánlatot adtunk Önnek, úgy a személyes adatokat a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig) őrizzük meg. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadóan legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.

Milyen jogok illetik meg a magánszemélyeket?
A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. A magánszemélyek továbbá az alábbi jogokkal rendelkeznek:

(i)Hozzáférés joga: A magánszemélyeknek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e róluk személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor felvilágosítást kérhet a rá vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.

(ii)A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.

(iii)A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.

(iv)Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

(v)Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket.

(vi)A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az érintett személyes adatait. Amennyiben a magánszemélyt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és ezen jog gyakorlása alapos, az érintett magánszemély személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.
Ez a jog nem illeti meg Önt amennyiben a személyes adatok kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.

(vii) Panaszhoz való jog: Magánszemélyek továbbá panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

Kapcsolatfelvétel:
Készségesen szolgáltatunk további információkat vagy válaszolunk a fenti jogok gyakorlására vonatkozó megkeresésekre. Az ilyen kéréseket az Ön számára kijelölt kapcsolattartóhoz lehet küldeni, vagy "ADATVÉDELMI MEGKERESÉS" tárggyal e-mailt küldhet a következő címre: greenwoodhungary@gmail.com.

bottom of page